TRUSTEES – FOR THE YEARS 2015 – 2016 & 2016 -2017
Dr. Manilal Premchand Chandaria
Mr. Rajnikant Nanalal Kantaria
Mr. Shashikant Kantilal Raval
Mr. Narendra Purshottam Thaker
Mr. Rajni Sangrajka

TRUSTEES
Dr. Manilal Premchand Chandaria
Mr. Rajnikant Nanalal Kantaria
Mrs. Usha Shanti Shah
Mr. Shashikant Kantilal Raval
Mr. Narendra Purshottam Thaker

MANAGEMENT COMMITTEE (2016 – 2017)
Chairman: Mr. Kaushik Manek
Immediate Past Chairman: Mihir Chalishazar
Vice-Chairman: Mr. Sobakchand Z. Shah
Hon. Secretary: Mr. Sundip N. Patel
Assistant Secretary: Mr. Kamal R. Sanghani
Hon. Treasurer: Mrs. Archna Bulsara
Assistant Treasurer:

COMMITTEE MEMBERS
Mr. Surendra J. Shah (Suli)
Mr. Mukesh P. Desai
Mr. Milan R. Shah
Mr. Arun D. Shah
Mr. Jitendra C. Patel
Mr. Hirji Shah
Mr. Umesh Patel
Mr. Parul Khimasia

COMMITTEE MEMBERS 2015 – 2016
Chairman: Mr. Mihir Chalishazar
Immediate Past Chairman: Mr. Pratul Hemraj Shah
Vice Chairman: Mr. Kaushik Manek
Hon. Secretary: Mr. Sundip N. Patel
Assistant Secretary: Mr. Kamal R. Sanghani
Hon. Treasurer: Mrs. Archna Bulsara
Assistant Treasurer: Mr. Sobakchand Z. Shah

COMMITTEE MEMBERS
Mr. Surendra J. Shah (Suli)
Mr. Mukesh P. Desai
Mr. Milan R. Shah
Mr. Milan G. Shah
Mr. Arun D. Shah
Mr. Jitendra C. Patel
Mr. Hirji Shah
Mr. Rasiklal Kantaria
MANAGEMENT COMMITTEE (2014 – 2015)
Chairman: Mr. Mihir Chalishazar
Immediate Past Chairman: Mr. Pratul Hemraj Shah
Vice Chairman: Mr. Kaushik Manek
Hon. Secretary: Mr. Sundip N. Patel
Assistant Secretary: Mr. Kamal R. Sanghani
Hon. Treasurer: Mrs. Archna Bulsara
Assistant Treasurer: Mr. Sobakchand Z. Shah

COMMITTEE MEMBERS
Mr. Surendra J. Shah (Suli)
Mr. Mukesh P. Desai
Mr. Milan R. Shah
Mr. Milan G. Shah
Mr. Arun D. Shah
Mr. Jitendra C. Patel
Mr. Hirji Shah
MANAGEMENT COMMITTEE (2013 – 2014)
Chairman: Mr. Pratul Hemraj Shah
Immediate Past Chairman: Mr. Hirji Shah OGW
Vice Chairman: Mr. Mihir Chalishazar
Hon. Secretary: Mr. Kamal R. Sanghani
Assistant Secretary: Mr. Sobakchand Z. Shah
Hon. Treasurer: Mrs. Archna Bulsara
Assistant Treasurer: Mr. Mukesh P. Desai
COMMITTEE MEMBERS
Mr. Surendra J. Shah (Suli)
Mr. Jitendra C. Patel
Mr. Milan G. Shah
Mr. Kaushik Manek
Mr. Arun D. Shah
Mr. Milan R. Shah
Mr. Piyush N. Shah

EXECUTIVE OFFICER
Ms. Agnes Gomes

MANAGEMENT COMMITTEE (2012 – 2013)
Chairman: Mr. Pratul Hemraj Shah
Immediate Past Chairman: Mr. Hirji Shah OGW
Vice Chairman: Mr. Mihir Chalishazar
Hon. Secretary: Mr. Kamal R. Sanghani
Assistant Secretary: Mr. Sobakchand Z. Shah
Hon. Treasurer: Mrs. Archna Bulsara
Assistant Treasurer: Mr. Mukesh P. Desai
COMMITTEE MEMBERS
Mr. Surendra J. Shah (Suli)
Mr. Jitendra C. Patel
Mr. Rajni Sanghrajka
Mr. Kaushik Manek
Mr. Arun D. Shah
Mr. Milan R. Shah
Mr. Piyush N. Shah

EXECUTIVE OFFICER
Ms. Agnes Gomes

MANAGEMENT COMMITTEE (2011 – 2012)
Chairman: Mr. Hirji Shah OGW
Vice Chairman: Mr. Pratul Hemraj Shah
Secretary: Mr. Kamal R. Sanghani
Assistant Secretary: Mr. Sundip Nanubhai Patel
Treasurer: Mr. Archna Bulsara
Joint Treasurer: Mr. Mukesh P. Desai
Immediate Past Chairman: Mr. J C Patel
COMMITTEE MEMBERS
Mr. Suli Shah
Mr. Mihir Chalishazar
Mr. Kaushik Manek
Mr. Milan G. Shah
Mr. Rajni Sanghrajka
Mr. Milan R. Shah
Mr. Kiran T. Patel